Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie stabilnego, trwałego satysfakcjonującego zatrudnienia przez 80 (43 kobiet, 37 mężczyzn) osób bezrobotnych z powiatu słupskiego w województwie pomorskim, poprzez działania umożliwiające zmianę zawodu, uzupełnienia kwalifikacji lub ułatwiające wejście na rynek pracy, do końca VII 2017r.

Grupa docelowa projektu: 80 osób (43 kobiety, 37 mężczyzn)

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30 lat lub więcej, zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu słupskiego w województwie pomorskim, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 50 lat lub więcej
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

Projekt

„CENTRUM STABILNEGO ZATRUDNIENIA. Projekt dla bezrobotnych osób z powiatu słupskiego.”

obejmuje:

Rekrutację:

 • nabór Formularzy rekrutacyjnych (składane osobiście/za pośrednictwem poczty/elektronicznie)
 • ocena formalna i merytoryczna Formularzy (pod względem kompletności, przynależności do grupy docelowej)
 • weryfikacja predyspozycji do uczestnictwa w projekcie
 • wybór Uczestników projektu.

Identyfikację potrzeb/diagnozę możliwości

80 Uczestników Projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Na spotkaniach zostaną określone działania mające na celu zwiększenie szans na stabilne zatrudnienie. Indywidualny Plan Działania w swych ramach obejmuje identyfikacje potrzeb i diagnozę możliwości każdego Uczestnika pod kątem szans na rynku pracy.

W ramach Indywidualnych Planów Działania doradca zawodowy określi profil uczestników projektu z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line o nazwie WOPZ-Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, dzięki czemu będzie możliwe skierowanie Uczestników na trzy możliwe ścieżki wsparcia, które przewiduje projekt.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb Uczestnicy zakwalifikowani zostaną do odbycia wsparcia zgodnie ze ścieżką - przekwalifikującą, uzupełniającą lub wdrożeniową.

ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKUJĄCA

Grupowe Kursy Przekwalifikujące - (30 Kobiet, 30 Mężczyzn) + 3 miesięczne staże zawodowe

W projekcie planujemy realizować szkolenia zgodne z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza:

a) Kurs opiekun osób starszych,
b) Kurs mistrza budownictwa pasywnego,
c) Kurs montera instalacji pomp ciepła.

Szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji. Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne staże zawodowe. Staże powiązane będą z kierunkiem szkoleń, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i odbywać się będą na terenie powiatu słupskiego w dogodnych miejscach dla Uczestników.

ŚCIEŻKA UZUPEŁNIAJĄCA

Indywidualne kursy uzupełniające - (5 Kobiet, 5 Mężczyzn) + 3 miesięczne staże zawodowe

Skierowana do Uczestników, których kwalifikacje wymagają uzupełnienia i zaktualizowania do obecnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia uzupełniające będą dotyczyć dziedzin i około-dziedzin związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza. Celem każdego indywidualnego szkolenia/kursu realizowanego w ramach projektu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji. Szkolenia kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji.

Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne staże zawodowe. Staże powiązane będą z kierunkiem szkoleń, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i odbywać się będą na terenie powiatu słupskiego w dogodnych miejscach dla Uczestników.

ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

Zatrudnienie subsydiowane – (8 Kobiet, 2 Mężczyzn)

Jest to ścieżka wdrożeniowa polegająca na refundacji wynagrodzenia Uczestników projektu przez okres 5 miesięcy. Refundacja obejmuje:

 • pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • refundację kosztów ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • refundację kosztów wynagrodzenia w wysokości.

Pracodawca ma obowiązek zatrudnić Uczestników Projektu po zakończeniu wsparcia na umowę o pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Dodatek relokacyjny

Wsparcie adresowane do wszystkich Uczestników projektu. Przydział w gestii pośredników pracy - ostatecznie będzie przyznany dla 8 Uczestników projektu.

ZASADY PRZYZNANIA:

 1. dodatek relokacyjny kompatybilny z wszystkimi formami wsparcia
 2. wypłacany z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia na konto uczestnika projektu
 3. warunkiem jest podjęcie zatrudnienia w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy lub innej pracy zarobkowej lub własnej działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania
 4. odległość od miejsca zamieszkania powinna wynosić co najmniej 50 km lub czas dojazdu do miejsca zatrudnienia łącznie co najmniej 3h dziennie .
 5. zatrudnienie powinno trwać przez okres co najmniej 6 miesięcy.; natomiast prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 6. Uczestnik projektu, który otrzyma jednorazowy dodatek relokacyjny będzie pozostawać w zatrudnieniu lub wykonywać inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG.

Pośrednictwo pracy

Realizowane dla 80 Uczestników Projektu (5 godzin na osobę). Podczas realizacji wsparcia pośrednicy pracy będą nawiązywać kontakty z firmami poszukującymi pracowników, przygotowywać i kierować Uczestników na rozmowy kwalifikacyjne. Ponadto pośrednictwo pracy ma na celu niwelowanie uchybień popełnianych przez Uczestników na rozmowach kwalifikacyjnych oraz przydział dodatków relokacyjnych. Każdy Uczestnik otrzyma minimum 5 ofert pracy.

Scroll to top